Hışıltılı Çocuklarda Etyolojide Nadir Bir Neden:trakeal Darlık

Hışıltılı çocukta trakeal darlık

Hilal Seda Akçan,Sevgi Pekcan,Hanife Tuğçe Çağlar,Ender Sayan,Gökçen Ünal,Aslı İmran Yılmaz,Necdet Poyraz

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 133-136
ÖZ

Trakeal darlık çocuklarda nadir görülen, asemptomatik olabileceği gibi hayatı tehtid eden ağır solunum yetmezliği tablolarıyla da karşımıza çıkabilen bir hastalıktır. Etyolojide edinsel ve konjenital nedenler yer alır. Tanıda iyi bir öykü almak, fizik muayene yapmak ve fleksible bronkoskopi önemlidir. Özellikle hışıltılı solunum ile başvuran çocuklarda trakeal stenoz ayırıcı tanıda yer almalıdır. Bu yazıda hışıltılı solunum şikayeti ile başvuran trakeal stenoz vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakeal stenoz, hışıltı, çocuk, solunum yetmezliği

 

ABSTRACT

Tracheal stenosis is a rare condition that can be asymptomatic in children, or it can present with life-threatening severe respiratory failure. Acquired and congenital causes are included in the etiology. A good history, physical examination and flexible bronchoscoi are important in the diagnosis. Tracheal stenosis should be included in the differential diagnosis, especially in children presenting with wheezing. In this article, a case of tracheal stenosis with wheezing is presented.

Key words: Tracheal stenosis, wheezing, child, respiratory failure

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hilal Seda Akçan, necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Yılmaz HS, Pekcan S, Çağlar HT, Sayan E, Ünal G, Yılmaz Aİ, Poyraz N. Hışıltılı Çocuklarda Etyolojide Nadir Bir Neden:Trakeal Darlık. Mev Med Sci. 2022;2(3): 133-136

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hışıltılı Çocuklarda Etyolojide Nadir Bir Neden:trakeal Darlık, Olgu sunumu,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 12.06.2022, Kabul Tarihi : 24.09.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;