Kraniosinostozlu Pediatrik Hastalarda Perioperatif Anestezi Yönetimi

Anaesthetic Management in Craniosynostosis

İbrahim Andan,İbrahim Başar,Ayhan Kaydu,Yusuf İpek,Abdurrahman Arpa,Feyzi Çelik,Zeynep Baysal Yıldırım

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 85-90
ÖZ

Amaç: Bu çalışmada, hayatı tehdit eden komplikasyonlarla seyredebilen kraniyosinostoz nedeniyle ameliyat edilen çocuk hastalarda perioperatif anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Gereçler ve Yöntem: Ocak 2009-Ocak 2021 arasında opere edilen 26 kraniyosinostoz hastasının tamamının dosyasını geriye dönük olarak inceledik. Hastaların demografik verileri, ASA skorları, anestezi ve ameliyat süreleri, ek anomali koşulları, hava yolu ve kanama yönetimi ile komplikasyonları analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 26 hastanın 16'sı trigonosefali, 4'ü skafosefali, 3'ü plajiyosefali ve 3'ü mikst tipte idi. Hastaların 20'si (%76.9) erkek, 6'sı (%23.1) kadındı. 26 hastanın beşinde (%19.23) ek anomaliler (1 Apert sendromu, 2 kardiyak anomali ve 2 hidrosefali) vardı. Ortalama ameliyat süresi 167.03 dk ve anestezi süresi 179.92 dk idi. Hastaların direkt laringoskopisinde CL skorları değerlendirildi. Beş hastada (%19.2) CL I, 13 hastada (%50.0) CL II ve 8 hastada (%30.8) CL III bulundu. Ameliyat sırasında 5 hastada (%19.23) şiddetli hipotansiyon gözlendi. Bu hastalara eş zamanlı kan ve sıvı infüzyonu ile 0.03 mg/kg/dk dozunda noradrenalin uygulandı. Ameliyat öncesi ortalama hematokrit değerleri %35.99, ameliyat sırasında %26.85 (0.001) olan hastaların preoperatif ve intraoperatif hematokrit değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p < 0,001).

Sonuç: Kraniosinostozlu pediatrik hastaların havayolu yönetiminin zor olduğunu ve intraoperatif masif kanama riski olduğunu saptadık. Bu hastalarda dikkatle planlanmış anestezi yönetimi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kraniosinostoz, pediatrik hastalar, anestezi yönetimi, kanama yönetimi

 

ABSTRACT

Aim: In this study, we aimed to present the perioperative anaesthetic management in pediatric patients who underwent surgery for craniosynostosis which can progress with life-threatening complications.

Materials and Method: We retrospectively reviewed the file of all 26 craniosynostosis patients who were operated between January 2009-January 2021. The following were analyzed retrospectively: demographic data; anesthesia risks; duration of anesthesia and surgery; additional conditions of abnormality; airway and bleeding management; complications.

Results: Of the 26 patients included in the study, 16 had trigonocephaly, 4 scaphocephaly, 3 plagiocephaly, and 3 mixed types. Twenty (76.9%) of the patients were male, and 6 (23.1%) were female. Five out of the 26 patients (19.23%) had additional anomalies (1 Apert syndrome, 2 cardiac anomalies, and 2 hydrocephalus). The mean duration of surgery was 167.03 min, and duration of anesthesia was 179.92 min. CL scores were evaluated in direct laryngoscopy of the patients. CL I was found in 5 patients (19.2%), CL II in 13 patients (50.0%) and CL III in 8 patients (30.8%). Severe hypotension was observed in 5 patients (19.23%) in the intraoperative period. Noradrenaline at a dose of 0.03 mg/kg/min was administered to these patients with simultaneous blood and fluid infusion. A statistically significant difference was found between the preoperative and intraoperative hematocrit values of the patients whose mean preoperative hematocrit values were 35.99% and intraoperatively 26.85% (0.001).

Conclusions: We observed that pediatric patients with craniosynostosis had difficulty in airway management and risk of massive intraoperative bleeding. These patients require carefully planned anesthetic management.

Key words: Craniosynostosis, pediatric patients, anaesthetic management, bleeding management

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Andan, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Andan İ, Başar İ, Kaydu A, İpek Y, Arpa A, Çelik F, Baysal Yıldırım Z. Perioperative Anaesthetic Management of Pediatric Patients in Craniosynostosis. Mev Med Sci. 2022;2(3): 85-90

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kraniosinostozlu Pediatrik Hastalarda Perioperatif Anestezi Yönetimi, Araştırma makalesi,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 09.02.2022, Kabul Tarihi : 12.09.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;