Parotis Bezinde Nadir Kistik Lezyon: Onkositik Papiller Kistadenom

PAROTİS BEZİNDE ONKOSİTİK PAPİLLER KİSTADENOM

İpek Gürel,Fatmanur Uysal,Şeyma Acaroğlu,Pembe Oltulu,Ganime Dilek Emlik,Hamdi Arbağ,Fahriye Kılınç

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 130-132
ÖZ

Giriş: Onkositik papiller kistadenom tükürük bezinin nadir görülen benign karakterli epitelyal bir tümörüdür. Çoğunlukla minör tükürük bezi yerleşimlidir. Genellikle 40 yaş üzerinde ortaya çıkarlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülürler. Sigara ile ilişkisi saptanmamıştır. Mikroskopik değerlendirmede parotiste sıklıkla karşılaşılan, onkositik epitelyal hücrelerden oluşan Warthin tümörü ile karışabilir ancak en önemli ayırıcı tanı bulgusu lenfoid stromanın bulunmamasıdır.

Olgu: Sigara kullanım öyküsü olmayan, boyunda şişlik şikayeti bulunan 62 yaşındaki erkek hastanın ultrasonografisinde (USG) parotis yerleşimli homojen, anekoik solid komponent içermeyen kistik lezyon izlendi. Eksizyon materyalinde kesit yüzeyi kirli beyaz sarı renkte kistik tümöral lezyon izlendi. Alınan kesitlerin mikroskobik incelenmesi ile olgu papiller onkositik kistadenom olarak raporlandı.

Sonuç: Vakamız nadir görülmesi, parotis yerleşimli olması, lenfoid stroma içermeyen Warthin tümörü benzeri bir lezyon görüldüğünde akılda bulundurulması ve ayrıcı tanıda yer alması gerekliliği nedeniyle sunuldu..

Anahtar Kelimeler: Tükürük bezi, kist, tümör

 

Introduction: Oncocytic papillary cystadenoma is a very rarely seen epithelial tumor of the salivary gland. It is mostly located in the minor salivary glands. It usually occurs at the age of over 40 and is more commonly seen in women than in men. Studies have shown no link between cigarette smoking and the formation of oncocytic papillary cystadenoma. In microscopic evaluation, it can be confused with Warthin tumor, which is seen very often in the parotid gland and which also has oncocytic epithelial cells. However, the absence of lymphoid stroma is the most important diagnostic finding that differentiates oncocytic papillary cystadenoma from Warthin tumor.

Case: A 62-year-old male patient was admitted to the clinic with the complaint of neck swelling. He had no history of cigarette smoking. In the ultrasonography of the patient, a homogeneous, parotid-located, anechoic cystic lesion without a solid component was observed. In the excised material, a cystic tumoral lesion, the cross-sectional surface of which was dirty white and yellow in color, was observed. The case was reported as papillary oncocytic cystadenoma by microscopic examination of the sections taken.

Conclusion: Our case, which is rarely seen and is located in the parotid gland, is presented so that it may be kept in mind when a Warthin tumor-like lesion without lymphoid stroma is observed and so that it may be taken into consideration in the differential diagnosis.

Key words: Salivary gland, cyst, tumor

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İpek Gürel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp Fakültesi Tıbbi patoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gürel İ, Uysal F, Acaroğlu Ş, Oltulu P, Emlik GD, Arbağ H, Kılınç F. Parotis Bezinde Nadir Kistik Lezyon: Onkositik Papiller Kistadenom. Mev Med Sci. 2022;2(3): 130-132

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Parotis Bezinde Nadir Kistik Lezyon: Onkositik Papiller Kistadenom, Olgu sunumu,
, Vol.2(3)
Geliş Tarihi : 25.03.2022, Kabul Tarihi : 20.09.2022 , Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;