PAROTİS BEZİNDE NADİR KİSTİK LEZYON: ONKOSİTİK PAPİLLER KİSTADENOM

ŞEYMA ACAROĞLU, GANİME DİLEK EMLİK, FAHRİYE KILINÇ, PEMBE OLTULU, HAMDİ ARBAĞ, İPEK GÜREL, FATMANUR UYSAL

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 130-132
ÖZ

Giriş: Onkositik papiller kistadenom tükürük bezinin nadir görülen benign karakterli epitelyal bir tümörüdür. Çoğunlukla minör tükürük bezi yerleşimlidir. Genellikle 40 yaş üzerinde ortaya çıkarlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülürler. Sigara ile ilişkisi saptanmamıştır. Mikroskopik değerlendirmede parotiste sıklıkla karşılaşılan, onkositik epitelyal hücrelerden oluşan Warthin tümörü ile karışabilir ancak en önemli ayırıcı tanı bulgusu lenfoid stromanın bulunmamasıdır.

Olgu: Sigara kullanım öyküsü olmayan, boyunda şişlik şikayeti bulunan 62 yaşındaki erkek hastanın ultrasonografisinde (USG) parotis yerleşimli homojen, anekoik solid komponent içermeyen kistik lezyon izlendi. Eksizyon materyalinde kesit yüzeyi kirli beyaz sarı renkte kistik tümöral lezyon izlendi. Alınan kesitlerin mikroskobik incelenmesi ile olgu papiller onkositik kistadenom olarak raporlandı.

Sonuç: Vakamız nadir görülmesi, parotis yerleşimli olması, lenfoid stroma içermeyen Warthin tümörü benzeri bir lezyon görüldüğünde akılda bulundurulması ve ayrıcı tanıda yer alması gerekliliği nedeniyle sunuldu..

Anahtar Kelimeler: Tükürük bezi, kist, tümör

Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gürel İ, Uysal F, Acaroğlu Ş, Oltulu P, Emlik GD, Arbağ H, Kılınç F. Parotis Bezinde Nadir Kistik Lezyon: Onkositik Papiller Kistadenom. Mev Med Sci. 2022;2(3): 130-132

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
PAROTİS BEZİNDE NADİR KİSTİK LEZYON: ONKOSİTİK PAPİLLER KİSTADENOM, Olgu Sunumu,
, Vol. 2 (3)
Geliş Tarihi :25.03.2022, Kabul Tarihi : 20.09.2022, Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;