Premalign-malign servikal lezyonlarda Human papillomavirüs subtiplerinin ilişkisi: üçüncü basamak tek merkez analizi

AYŞE NUR UĞUR KILINÇ, MELİKE GEYİK BAYMAN, FATİH YILMAZ, YAŞAR ÜNLÜ

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 95-98
ÖZ

Amaç: Onkojenik HPV tipleri servikal kanser gelişiminde önemli rol oynarlar. Çalışmamızda HPV subtiplerinin servikal lezyonlardaki önemini ve prevelansını araştırmak istedik.

Gereç ve yöntem: Hastanemizde jinekolojik onkoloji polikliniğine başvuran ve HPV testleri ile kolposkopik biyopsi yapılan 296 kadın retrospektif olarak değerlendirildi. Kolposkopik biyopsi örnekleri histopatolojik inceleme ile HPV örnekleri ise polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile değerlendirilerek DNA tiplemesi yapıldı.

Bulgular: Hastalarımızdaki HPV tipleri arasında en sık HPV tip 16 tespit edildi. Yüksek riskli HPV tipleri arasında en sık görülen 5 tip sırasıyla 16,31,18,51 ve 52'dir. H-SIL lezyonlarında en sık HPV tipleri 16,35,31 iken L-SIL'de 16,51,31 olarak bulundu. Bölgemizde kolposkopik servikal biyopsi yapılan 296 hastanın 129'unda servikal premalign veya malign lezyon tespit edildi. Bu 129 hastanın 110'unda etiyolojide HPV saptanmış, 19/129'unda HPV saptanmamıştır.

Sonuç: Serviks kanserinde etyolojide en önemli risk faktörü olan HPV virüsüdür. HPV ye karşı geliştirilmesi planlanan aşıların içeriğinin en sık görülen ve yüksek risk grubu subtipler olması serviks kanserini önlemede ümit verici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: HPV subtipleri, Servikal İntraepitelyal lezyon, Serviks kanseri

Yazışma Adresi : KONYA ŞEHİR HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Yılmaz F, Uğur Kılınç AN, Geyik Bayman M, Ünlü Y. Human Papillomavirus Genotype Attribution in Premalignant-Malign Cervical Lesions: A Retrospective Tertiary Center Results. Mev Med Sci. 2022;2(3): 95-98

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Premalign-malign servikal lezyonlarda Human papillomavirüs subtiplerinin ilişkisi: üçüncü basamak tek merkez analizi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 2 (3)
Geliş Tarihi :12.03.2022, Kabul Tarihi : 15.11.2022, Yayın Tarihi : 14.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;