REKÜRREN COVID-19 VE UZAMIŞ SARS-CoV-2 PCR POZİTİFLİĞİ OLAN BİR HASTADA HIV TANISINA GİDİŞ: OLGU SUNUMU

ABDULLAH AKKUŞ, FATMA ARZU AKKUŞ, CELALETTİN KORKMAZ

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 127-129
ÖZ

Özellikle kronik hastalığı olan koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarının iyileşme süreleri uzayabilmekte ve hastalığın klinik seyri ağır seyredebilmektedir. Uzamış şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) pozitifliği ve rekürren COVID-19 tespit edilen hastada sitomegalovirüs (CMV) pnömonisi gelişmesi ve derin lenfopeni tespit edilmesi üzerine immünoloji kliniğine konsülte edildi. Burada değerlendirilen periferik lenfosit subgrup analizinde CD4 düzeyi %1 (27-57) çıkması üzerine insan immün yetmezlik virüsü (HIV) testleri gönderildi. HIV RNA pozitif olarak gelen hasta enfeksiyon hastalıklarına yönlendirildi. Rekürren COVID-19 ve uzamış SARS-CoV-2 PCR pozitifliği olan hastalarda HIV gibi immün yetmezliğin viral sebepleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, CMV, HIV, immün yetmezlik

Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Akkuş FA, Akkuş A, Korkmaz C. Rekürren COVID-19 ve Uzamış SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği Olan Bir Hastada HIV Tanısına Gidiş: Olgu Sunumu. Mev Med Sci. 2022;2(3): 127-129

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
REKÜRREN COVID-19 VE UZAMIŞ SARS-CoV-2 PCR POZİTİFLİĞİ OLAN BİR HASTADA HIV TANISINA GİDİŞ: OLGU SUNUMU, Olgu Sunumu,
, Vol. 2 (3)
Geliş Tarihi :17.06.2022, Kabul Tarihi : 07.11.2022, Yayın Tarihi : 13.12.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;